Your domain registration is pending. Check again in an hour
Posted on Jul 24, 2020

The Shona teacher

Paivapo! paiva natsuro namhembwe. Tsuro akati kuna Mhembwe nhai Mhembwe wakamboona tsumvu here? Mhembwe akashamisika akati kwete handisati, yakaita sei? Tsuro akaenda akazodzoka achimhanya kunge samare akati hoyo pfumvu. Mhembwe paakatarisa kudai akaona nyuchi dzakasviba kut tsva dzichitevera tsuro. Naiyewo akabva abereka tsoka. ndopakaperera sarungano.
#ngano #taurashona
Contact Us
โœ•
Message sent. We'll get back to you soon.